Per l'Abruzzo affacciato sul mondo...


Venerdì, 26 Febbraio 2021 16:25

Inno degli arrosticini. Ndruduzion’ a li rustell’ abbruzzes.

Scritto da redenez

"Pecora ci nasce, arrosticino ci si diventa". Un'allegra composizione di Luigi Fecondo, inno all'Arrosticino e alla pecora abruzzese.

"Ji'è meji a magná puch'arrusticen ma bbun' e tutt li jiurn...  

E, soprattutt, sempr ngumbagnjie... "1
E ben' aritruvat' e a tutt quant.. 

Favurit' e accumudative pur, 

a sta tavulat, 

senza nisciun'a preuccupazzione 

Ca' lu brav' a cumb'Andonjie  

Ha purtat nu bbon ven 

rosc firmindat 

P'abbivirà propr sta'  

bell' e granda cumbagnji'a. 

 

E mo', attutrn' a foch, all'ari' apert,  

Di fianch’ a lu trattur 

e di front a la Majiell' e lu Gran Sass, 

Nu par di bicchier i l'adem' a calá... 

Pi fistiggià e aringrazià di stá bbona pjitanz 

e di tutt stu splindor 

Ca' pi cara grazzjia tinem' atturn' a nu. 

 

E com' andrudizion, 

Mendr bivem’ e magnam,  

Cacche cusarell, 

nu par di favul propr sopra la pechir e lu lop 

va ding'arringundà. 

Pi vvi f'accapi meji 

Nuccon di mural,  

Ca' ni guast maji, 

e, nbarticular, 

Com'a ji'è nat' e picché uji 

si parl e si magn'  

a tutt lu monn'  

li rustell'abbruzzes'... 

 

E dapù pi capì meji com'a si coc' e si magn,
ma pi carità... cumb'Andó... 

[chian chian, a bassa voc, 'ndi fa sindí...]  

Ca' a lu paes' me, [in Abruzz'],
pi parlà di magnà, [nbardicular modo] 

Adessim'aì tutt' quant' prem' a li scol'aid',
ciuè all'università e dapù, fors, da prufissur,
putem'arrapí la vocch' 

[E ca' Di ci ni libbire si sbajiam' na parol..
Cuppen e frisell' a quandità...]  

[Ndundí] 

 

Ma mo', cumb'Andó,  

nu prem brindis spicial  

va a tutt li brigant d'abbruzz 

E a na calat i l'adem'a fa,
pi i fá bill', annanz' a tutt  

le brigantesse di la terr. 

 

Ca' pi cumbrend' addaver bbon li favul, 

Aniddt' e fiabb' in general, 

Adema indrá sempr dentr lu cor di lu ven,
"lu latt di li vicchji" 

Aripitev Zi Zupen,
andó truvam sempr
ed esclusivament la virità... 

Si fa pi dec.. 

 

E prem ca' bev tropp, ca' dapù mi scord... 

Nu brindis spicial 

Va pur a li pechir, li rustell e, soprattutt, a li pastur... 

Ca' sta' dilizia e sta bbella nvinzion,
ca' mo' ji'è propr na santa divuzion,  

da lu cor dill'Abbruzz, sott' a li mund gimill,
c'hann saputa arigalà. 

 

Arrizzat bbon si bicchier,  

ca' lu cel, mo, l'adem'a tuccà nghi lu riturnell
ca' mi candav' sempr la ninna me Lucia D'Annunzio: 

<<Và n'ger pi lu monn n'ger 

Ca' di pechir ni truv naquill'addaver, 

Ma bbun e bill coma  

li pechir'abbruzzes 

Ngi ni stann n'ger>>. 

 

Dendr'a na bbell'a favol andiche, infatt [di Esup'], 

lu lop ji'è sazji e apprezz 

Naquell'addaver 

lu curagg di la pechir [Abbruzzes] 

Ca' ji dec la virità  

E, misteriusamente infatt, li lasc cambà. 

Picché la singirità, cumb'Andó, 

Ji'è na dot ca' nisciun ta rigal. 

E nu i la dema sempr'aricunguistà,
ugn'e jiurn, senz'a dí li buscji'e, 

Pi cambà meji' e sempr' mbace nghi nu stiss 

e lu mon'nder. 

 

10 

Ma la pechir'Abbruzzes 

Na mai schirzat nghi lu lop 

Na it mai: zuzù vi ecch 

[a lu canlop zuzù??? Quel ti si magn...] 

La pechir'abbruzzes, infatt, 

Sempr' a la larg se tinut 

Da lu lop cattev 

E da lì volip' e li fajien 

È na fatt mai li schirz nemmen' a lu pastor sé. 

 

11 

Nzomme, la pechir'Abbruzzes 

Ji'è proprjie ndiliggende 

Na chiamat maji: a lup'al lupo!?! 

Perciò, pi stu semplic 

mutiv, ji'è cridut' e apprizzat' a tutt lu monn.. 

E quest mo, ji'è nu vand 

Pi tutt quint: 

Pi li bbun' e pi li malamind.. 

 

12 

Lu mott me cmq, cumb'Andó,  

Ji'è semblic'addaver: 

Pechir si nasc 

Arrusticen ci si divend. 

Si nasc pechir 

Adà murì arrusticen, castrato e filett 

Carrè, cusciett' e custen. 

Picché sol'accuscind 

La brava pechir 

Arisponn' a la raggion 

di lu picché ji'è stat criate: 

Suddisfà appien' all'ommn ca' ji'è lu ver padron sé. 

E no a lu lup cattev.. 

Pur se, cumb'Andó,  

ugg' com'è ugg la situazion 

s'envirtud nuccon.. 

E quest, mi preoccup 

[addaver] 

Nu bbell' con'e..  

 

13 

E infin, la pechir'Abbruzzes 

Na jiut mai a bev a lu ruscell 

Si send da luntan, nu poch 

nu poch, sol lu ddor di lu lop... 

E, soprattutt, 'ngi endr ndiscussion 

Picché sa bbon ca' chi adoper la forz com'a raggion
[e no la virità di li cos] 

Cacchecos di losch vo' annasconn 

E dapù, ni mi la da dec lu lop 

Andò sta' la via di la casa me... 

Ma c'avast' a guardà attindament la rialtà 

Pi capì andò sta' addaver la virità... 

 

14 

E or' e duman, cumb'Andó: 

Ji'è meji a magná puch'arrusticen ma bbun' e tutt li jiurn...  

E, soprattutt, sempr ngumbagnjie... 

 

15 

Incumingin li priparatev 

pi coc' li rustell... 

Ca' zisí Franch appicciat la furnacell... 

E tra sé e sé si va aripitenn: <<brace al punto giusto!>>. 

La carn di ciavarra giovan' e fresch 

Ca' ugn'arrusticen sembr, di Giott, n'affresch... 

 

16 

Li femmin di la cas,  

ca' vedin lundan,
nu poch di cundurn han priparat: 

Pimmador' e turtarell 

Pipun'a tret dugg' e piccant 

Frisch, arrost' e fritt 

Zucchen' e milanzan',
urtaggi aripien a lu forn 

Ca' di ddur già so sazji 

 

17 

Ma p'accumingià han 

pinzat' bbon di priparà 

A sugh di castrat, 

Du' fel di pasta ndrucciulun, 

E pur cac'e ov'
e nu par di crull di saggicc di carn' e di feght 

E pi cundorn
fuji'ammist strascinet' e pizz di grandinjie,  

'nghi du sardell' e aji fritt... 

 

18 

E lummill' e vindricen'??? 

Chill vann sempr bbon 

Cumb'Andó 

Ma a la fen, pi carità, a la fen di la cen... 

 

19 

E quel? 

[E no è, mo ni esaggiram,  

Nimmi fat'alluccá. 

la pechir' a la callar no è. Duman' i li magmam...] 

 

20 

La vrac' ji'è pront 

Zisi Franch la rivers  

dendr'a la canalen di ferr 

Nu strummend' addaver' mburtand 

E cumingi' a puggià li prem' arrusticen' 

Ca' li ddur, li fum' e li prifum 

M'accumingin'a ffá girà tutt li sindimind.. 

E dop puch minut, 

Li prem' arrusticen so' prunt 

Ca' zisi Franch form nu bbell mazz di rustell'
e, prem di sirvirl, dendr'a na vrocch di ceramich, 

lu sal fen ci iett'assopr. 

 

21 

Ma dapù, cumb'Andó, 

ji'è guerr'addaver... 

E chi li vo cutt' e chi li vo crud 

Zis'Annen li vo arrustet abbun bbun, quas brucet 

Nghi nu pezz di pan chill'uji... 

e lu sal, fors' ji'è naquell 

E lu sal, fors' ji'è poch 

ma ci putev mett cchiù pipon tret, doggi' o piccant  

Ji'è la stessa cos... 

Ca' zisí Franch, a nu cert punt, allocch,
e gred' a tutt quant: <<fat vú, agná vi par>>... 

 

22 

Ué cumb'Andó, ji'è propr lu ver però: 

Canda si magn l'arrusticen ngumbagnji, 

Currem vulinder lu risch 

di divindà nu poch' egoist. 

E pi dimustrarl, esaggiram naquell'addaver. 

E pur di magnà a crepapell 

Rischiam di murì nzilenzji' e nzanda pacjie. 

Ma l'ultim'arrusticen  

la dinga magnà i, e solamend' i 

Quest' ji'è lu riturnell di tutta la jurnate: 

Meji' n'arrusticen' ugg, 

Ca' niend duman.. 

 

23 

Ma pi furtun', ca' a na certa or, 

Mendr' ugnun s'aricond li "vingh", li cippitill'a sé... 

L'armamindarjie di dugg, liqur' amar' e diggestiv'abruzzes: 

Tra ginzian, liquiriz' e ratafià 

E altro ben D'Iddjio... 

Pijin' pust sopr' a lu tavulin. 

 

24 

E pi finí, nu grand brindis si elev tutt'in coro: 

In Abbruzz tutt li jiurn  

ji'è fest' dell'arrusticen'... 

e li si quand'anguming e ni burt temp... 

Proprji coma la passion di l'unnamurat ca' sta di front all'amor di la vet'a sé.. 

 

25 

Ma mo', cumb'Andó,  

La dimand ji'è addaver spundanjie: 

ji'erruvat finalmend lu mumend  

Di fa na jurnat'a tutt'inziem 

Coma festa riggiunal di l'arrusticen? 

È la data a da esser propr lu 10 d'aost,
la nott di San Lurenz 

Tra stell, caraff di ven' e rustell  

E tutt' li paes' di li pruving'
e li pru loch' e lu mon'nder,
adonna fa na gran fest 

 

26 

Pi ugnji piazz, viculitt e ruell 

Di ugne cundrad e città 

Senza sost' a da coc
sopr' a la canalen nghi la vrac li rustell 

E tutt L'Abbruzz chill'ujiurn 

 

a da bbruciá di foch vev  

Ca' lu fum a da baciá lu ciel 

Come nu gred pi lu monn'nder: 

L'Abbruzz ji'è addaver la patrji di l'arrusticen 

 

27 

E la notte chi caschin li stell 

È addaver la cchiù indicat 

Picché dop' ugn'arrusticen' 

Alz' sempr d'istint' lu sguard a lu ciel 

E l'emuzion' è cuscind' fort' 

Ca' mi ve' sempr' da suspirá 

E vulinder mi perd' dendr' a
tutta sta grazzjia di libbertà 

e sta ineguagliabila bbundá. 

Luigi Fecondo